รายการข้อมูลรายงานสถานการณ์


ลำดับ เรื่อง วันที่อัพเดท หมวดหมู่
1 มูลค่าและอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (2554-2563) 13 มิ.ย. 2565 11:13 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
2 รายได้ ค่าใช้จ่าย และภาวะหนี้สินของครัวเรือน (2550-2562) 12 มิ.ย. 2565 17:40 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
3 จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว (2554-2563) 12 มิ.ย. 2565 17:31 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
4 มูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน (2554-2563) 8 เม.ย. 2565 16:33 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
5 มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก และดุลการค้า (2554-2563) 8 เม.ย. 2565 16:09 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
6 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายจ่าย (2553-2562) 8 เม.ย. 2565 15:41 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
7 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ (2553-2562) 8 เม.ย. 2565 15:40 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
8 จำนวนและอัตราการขยายตัวของประชากร (2553-2563) 13 มิ.ย. 2565 14:35 สถานการณ์ด้านสังคม
9 จำนวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน (2554-2563) 18 พ.ค. 2565 13:30 สถานการณ์ด้านสังคม
10 จำนวนผู้ย้ายถิ่นและอัตราการย้ายถิ่น (2554-2563) 18 พ.ค. 2565 13:26 สถานการณ์ด้านสังคม
11 จำนวนประชากร จำแนกวัยเด็ก วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ (2554-2563) 8 เม.ย. 2565 16:54 สถานการณ์ด้านสังคม
12 จำนวนเกษตรกรและพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ (2560-2563) 18 พ.ค. 2565 14:52 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
13 ปริมาณการนำเข้าปุ๋ยเคมี (2552-2563) 18 พ.ค. 2565 14:07 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
14 สถานภาพทรัพยากรดิน พ.ศ. 2561 18 พ.ค. 2565 13:55 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
15 ปริมาณการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร (2552-2563) 8 เม.ย. 2565 17:27 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
16 พื้นที่การสูญเสียดินในประเทศไทย พ.ศ. 2563 8 เม.ย. 2565 17:25 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
17 พื้นที่เกษตรที่เสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง (2553-2563) 8 เม.ย. 2565 17:22 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
18 ประเภทการใช้ที่ดิน (2551-2561) 8 เม.ย. 2565 17:18 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
19 จำนวนการร้องเรียนจากปัญหาผลกระทบการทำเหมืองแร่ (2558-2563) 13 มิ.ย. 2565 17:14 ทรัพยากรแร่
20 ปริมาณการผลิต การใช้ การนำเข้า และการส่งออกแร่ (2558-2563) 20 พ.ค. 2565 15:22 ทรัพยากรแร่
21 จำนวนประทานบัตรแร่ (2559-2564) 18 พ.ค. 2565 15:11 ทรัพยากรแร่
22 มูลค่าการผลิต การใช้ การนำเข้า และการส่งออกแร่ (2554-2563) 7 เม.ย. 2565 18:52 ทรัพยากรแร่
23 ความยืดหยุ่นของการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (2554-2563) 9 มิ.ย. 2565 10:20 พลังงาน
24 ค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (2552-2563) 9 มิ.ย. 2565 09:44 พลังงาน
25 ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน (2551-2563) 8 มิ.ย. 2565 16:49 พลังงาน
26 ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน (2551-2563) 8 มิ.ย. 2565 15:46 พลังงาน
27 ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (2554-2563) 20 พ.ค. 2565 15:21 พลังงาน
28 ปริมาณการนำเข้า (สุทธิ) พลังงานขั้นต้น (2554-2563) 19 พ.ค. 2565 19:00 พลังงาน
29 สัดส่วนผลิตพลังงานขั้นต้น (2554-2563) 18 พ.ค. 2565 16:37 พลังงาน
30 ปริมาณการผลิตพลังงานขั้นต้น (2554-2563) 18 พ.ค. 2565 15:56 พลังงาน
31 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (2551-2563) 13 มิ.ย. 2565 17:14 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
32 พื้นที่ป่าไม้ (2549-2563) 13 มิ.ย. 2565 13:36 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
33 พื้นที่ป่าชุมชน (2562-2563) 9 มิ.ย. 2565 18:51 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
34 จุดความร้อนสะสม (2560-2564) 9 มิ.ย. 2565 15:37 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
35 จำนวนสัตว์ป่าและซากสัตว์ป่าในคดีค้าสัตว์ป่า (2554-2563) 9 มิ.ย. 2565 15:28 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
36 คดีและจำนวนผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่า (2554-2563) 9 มิ.ย. 2565 14:56 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
37 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (2556-2563) 9 มิ.ย. 2565 14:38 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
38 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ที่ถูกบุกรุก (2552-2563) 9 มิ.ย. 2565 14:38 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
39 จำนวนคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ (2554-2563) 9 มิ.ย. 2565 14:37 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
40 จำนวนครั้งในการดับไฟป่าของกรมป่าไม้ (2560-2564) 9 มิ.ย. 2565 14:11 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
41 พื้นที่ถูกไฟไหม้ของกรมป่าไม้ (2560-2564) 9 มิ.ย. 2565 14:10 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
42 ความเสียหายจากภัยแล้ง (2554-2563) 14 มิ.ย. 2565 17:11 ทรัพยากรน้ำ
43 ความเสียหายจากอุทกภัย (2554-2563) 14 มิ.ย. 2565 17:08 ทรัพยากรน้ำ
44 การจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง (2561-2564) 14 มิ.ย. 2565 16:57 ทรัพยากรน้ำ
45 การจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝน (2561-2564) 14 มิ.ย. 2565 16:42 ทรัพยากรน้ำ
46 ความต้องการใช้น้ำ (2560-2563) 14 มิ.ย. 2565 16:34 ทรัพยากรน้ำ
47 ปริมาณน้ำบาดาลที่กักเก็บ (2561-2563) 13 มิ.ย. 2565 17:23 ทรัพยากรน้ำ
48 ปริมาณน้ำบาดาลที่ใช้ได้อย่างปลอดภัย (2561-2563) 13 มิ.ย. 2565 17:21 ทรัพยากรน้ำ
49 ปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างขนาดกลางและใหญ่ (2552-2564) 13 มิ.ย. 2565 14:54 ทรัพยากรน้ำ
50 ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยทั้งปี (2558-2563) 9 มิ.ย. 2565 17:08 ทรัพยากรน้ำ
51 การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ พ.ศ. 2563 (Integrated Water Resource Management; IWRM) 9 มิ.ย. 2565 16:54 ทรัพยากรน้ำ
52 ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปี (2556-2563) 9 มิ.ย. 2565 15:52 ทรัพยากรน้ำ
53 สัตว์ทะเลหายากเกยตื้น (2555-2563) 22 มิ.ย. 2565 16:22 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
54 พื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง (2560-2562) 22 มิ.ย. 2565 16:15 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
55 พื้นที่แนวปะการัง (2555-2563) 22 มิ.ย. 2565 14:54 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
56 พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล (2561-2563) 22 มิ.ย. 2565 14:41 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
57 พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ (2539-2563) 22 มิ.ย. 2565 14:36 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
58 ปริมาณสัตว์น้ำเค็ม (2554-2563) 22 มิ.ย. 2565 14:29 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
59 ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (2551-2563) 22 มิ.ย. 2565 14:22 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
60 ชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคาม (2559-2563) 28 มิ.ย. 2565 19:09 ความหลากหลายทางชีวภาพ
61 ชนิดพันธุ์พืชในประเทศไทยที่ถูกคุกคาม (2558-2564) 22 มิ.ย. 2565 16:43 ความหลากหลายทางชีวภาพ
62 ปริมาณก๊าซโอโซน (O3) (2553-2563) 27 เม.ย. 2565 13:42 คุณภาพอากาศ
63 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) (2553-2563) 27 เม.ย. 2565 13:32 คุณภาพอากาศ
64 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) (2554-2563) 27 เม.ย. 2565 13:32 คุณภาพอากาศ
65 ระดับเสียง (2554-2563) 3 พ.ค. 2565 13:36 คุณภาพเสียง
66 คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง (2552-2563) 3 พ.ค. 2565 14:00 คุณภาพน้ำ
67 คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (2552-2563) 3 พ.ค. 2565 13:54 คุณภาพน้ำ
68 จำนวนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่เปิดดำเนินการถูกต้อง (2559-2563) 1 ก.ค. 2565 10:15 ขยะมูลฝอย
69 จำนวนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน (2560-2563) 30 มิ.ย. 2565 16:32 ขยะมูลฝอย
70 ขยะมูลฝอย (2553-2563) 3 พ.ค. 2565 14:10 ขยะมูลฝอย
71 ปริมาณการนำเข้าสารอันตรายภาคอุตสาหกรรม (2554-2563) 3 พ.ค. 2565 14:24 สารอันตราย
72 จำนวนชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร (2555-2563) 13 มิ.ย. 2565 11:17 สิ่งแวดล้อมชุมชน
73 จำนวนและสัดส่วนประชากรในเขตเมือง (2553-2563) 3 พ.ค. 2565 15:02 สิ่งแวดล้อมชุมชน